Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 614 dni temu

GDZIE MOŻNA SIĘ REJESTROWAĆ ?

 1. Na przedmioty swobodnego wyboru (PSW), lektoraty z języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują SAMODZIELNE zapisy przez Internet - przy użyciu niniejszego serwisu. I TYLKO w ten sposób. Nie jest możliwa rejestracja poza serwisem USOSweb lub za pośrednictwem osób trzecich.
 2. Zalogowanie do systemu USOSweb i rejestracje na przedmioty możliwe są z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.
 3. Na terenie uczelni można korzystać z wydziałowych pracowni komputerowych lub ogólnodostępnych komputerów - kiosków Internetowych.

LOGOWANIE DO SERWISU

 1. Żeby móc uczestniczyć w rejestracji, należy zalogować się do serwisu USOSweb poprzez Centralny System Uwierzytelniania, warunkiem zalogowania jest podanie Identyfikatora, którym jest nr INDEKSU oraz HASŁO.

  Studenci, którzy rejestrowali się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) posiadają takie samo hasło w USOSweb.
  Pozostałe osoby otrzymują hasło w dziekanacie.

 2. Jeżeli student nie może się zalogować lub po zalogowaniu do USOSweb system nie rozpoznaje studenta, winien on zgłosić się do macierzystego dziekanatu/sekretariatu z prośbą o pomoc. NIE jest możliwa w tym przypadku pomoc zdalna (przez Internet, telefon itp.).

 3. Jeżeli student nie pamięta hasła, może skorzystać z mechanizmu odzyskiwania hasła. Warunkiem koniecznym jest poprawny adres e-mail podany podczas rekrutacji w systemie IRK.

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI

 1. Każda rejestracja składa się z jednej lub więcej tur. Tura to odcinek czasu, w trakcie którego studenci mogą rejestrować się na przedmioty dostępne w danej rejestracji.

 2. Niektóre tury mogą być oznaczone jako dedykowane. W każdej dedykowanej turze część lub wszystkie grupy zajęciowe oznaczone są jako dedykowane. Grupa dedykowana to taka grupa, która jest związana z określonymi programami studiów. W turze dedykowanej WYŁĄCZNIE studenci tych programów mogą się zapisać do tych grup. Wszyscy studenci mogą się natomiast zapisywać do grup, które nie zostały dedykowane żadnym programom studiów, mimo iż grupy te są dostępne w ramach tury dedykowanej.

  Zapisy na zajęcia lektoratowe dla studentów pierwszego roku odbywają się wyłącznie za pomocą tur dedykowanych!

 3. Studenci zapisujący się na przedmioty swobodnego wyboru (PSW) nie mogą zapisywać się na przedmioty należące do kierunku, na którym studiują i które są ujęte w planie studiów.

  W ofercie przedmiotów PSW znajdują się dodatkowo przedmioty ogólnouczelniane PSW-O, na które można zapisywać się niezależnie od przedmiotów ujętych w planach studiów. Warunkiem uruchomienia grupy jest odpowiednia liczba zapisanych osób.

  Ponadto możliwe jest samodzielne wskazanie przez studenta jako przedmiotu swobodnego wyboru zajęć na innym kierunku studiów prowadzonych przez inną uczelnię, po złożeniu przez studenta podania do dziekana Wydziału z:
  • prośbą o zgodę na uczęszczanie na zajęcia poza Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w ramach przedmiotu swobodnego wyboru;
  • nazwą przedmiotu;
  • miejscem jego realizacji (nazwa uczelni, wydział, kierunek studiów);
  • wymienionymi efektami kształcenia osiąganymi na tym przedmiocie;
  • liczbą punktów ECTS w liczbie równej lub wyższej od określonej dla przedmiotów swobodnego wyboru w programie studiów w wybranym semestrze;
  • pisemnym potwierdzeniem zgody innej uczelni na udział w zajęciach (wraz z podpisem i pieczęcią dziekana wydziału innej uczelni, na której zajęcia są prowadzone).
 4. Rejestracja odbywa się w kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc w grupie.

ŻETONY

 1. Żeby móc uczestniczyć w rejestracji, należy mieć zdefiniowane żetony odpowiedniego typu.
 2. Typy żetonów obowiązujące na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie:

  • PSW - przedmioty swobodnego wyboru,
  • LEK - zajęcia z języków obcych,
  • WF - zajęcia z wychowania fizycznego.
 3. Dla każdej tury rejestracji zdefiniowana jest maksymalna liczba żetonów, jaką można wydać w tej turze. Ma to na celu wyeliminowanie zjawiska "nadrejestracji" lub rezerwowania sobie miejsc w grupach "na zapas". Zwykle w pierwszej turze można się zarejestrować tylko na jedne zajęcia, a w następnych - na kolejne (w ramach wolnych miejsc).
 4. Rejestracja na zajęcia oznacza wydanie określonej liczby żetonów. Jeśli student nie wyrejestruje się z zajęć w terminie, to nawet jeśli nie będzie uczęszczał na zajęcia, utraci te żetony bezpowrotnie.
 5. Jeżeli student wykorzysta przypisany mu limit żetonów typu PSW, LEK, WF, a nie uzyska wymaganej programem studiów liczby zaliczonych godzin zajęć, to będzie musiał złożyć prośbę o zwiększenie limitu w macierzystym dziekanacie jednostki. Decyzja może być odmowna, jeśli żetony zostały zużyte z winy studenta.
 6. Wyjaśnianie spornych spraw związanych z żetonami typu: PSW, LEK, WF odbywa się wyłącznie w macierzystym dziekanacie. NIE jest możliwa w tym przypadku pomoc zdalna (przez Internet, telefon itp.).

GIEŁDA

 1. Niektóre rejestracje (WF) mogą podczas części lub wszystkich tur mieć włączoną opcję giełdy. Giełda polega na składaniu przez studentów ogłoszeń o tym, że chcą oni zostać zapisani do wybranych przez siebie grup, w których nie ma już wolnych miejsc (zwanych dalej grupami docelowymi).
 2. W ramach ogłoszenia można próbować zamienić z kimś innym grupę, do której obecnie jest się zapisanym (zwaną dalej grupą startową) na grupę docelową lub wybrać grupę docelową bez podawania grupy startowej (co jest równoznaczne z próbą zapisania się na nowy przedmiot).
 3. Przedmioty grupy startowej i docelowej muszą należeć do tej samej rejestracji.
 4. Grupy startowa i docelowa mogą być grupami tego samego przedmiotu lub grupami różnych przedmiotów.
 5. Można złożyć kilka ogłoszeń dotyczących tej samej grupy startowej.
 6. Nie ma gwarancji realizacji ogłoszenia.
 7. Realizacja ogłoszenia następuje natychmiast po zaistnieniu sprzyjających okoliczności np. jeżeli student chce zamienić grupę A na grupę B, jego ogłoszenie zostanie zrealizowane, m.in. wtedy, gdy ktoś inny złoży ogłoszenie o zamianie grupy B na grupę A lub gdy ktoś wyrejestruje się z grupy B.
 8. Jeżeli zachodzą sprzyjające okoliczności, które pozwalają na realizację tylko jednego z kilku złożonych ogłoszeń, realizowane jest ogłoszenie złożone najwcześniej.
 9. W każdej chwili można wycofać niezrealizowane ogłoszenie.
 10. Nie można anulować zrealizowanego ogłoszenia.
 11. W każdej turze należy złożyć osobne ogłoszenia (ogłoszenie nie przechodzi automatycznie do następnej tury).
 12. Jeżeli zajęcia są dedykowane, student może złożyć ogłoszenie tylko w przypadku, gdy zajęcia te są dedykowane jemu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)